All for Joomla All for Webmasters

loading

ArPro.sk - Architektonické služby

Arpro.sk Marek Ondrejka

ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÉ SLUŽBY

Zabezpečujeme komplexné architektonické a projekčné služby v oblasti stavieb. Tvoríme hodnotnú súčasnú a ekologickú architektúru. Máme skúsenosti s projektovaním nízkoenergetických a pasívnych budov. V návrhoch sa snažíme do maximálnej miery harmonizovať potreby klienta s požiadavami na estetickú, funkčnú a ekonomickú stránku diela. Našou prioritou je individuálny prístup a spolupráca aj počas realizácie stavby.

Spolupráca začína nezáväznou obhliadkou pozemku a oboznámením sa s predstavami a požiadavkami klienta. Po prvom stretnutí vypracujeme ideový návrh so základnými schémami riešenia a cenovou ponukou na vypracovanie projektu. V prípade, že dôjde k dohode na spolupráci, vypracujeme návrh zmluvy pre požadované stupne projektovej dokumentácie. Proces prípravy projektu začína po podpise zmluvy a potvrdení objednávky, resp. zaplatení zálohy vo výške 50% z dohodnutej ceny za projekčné práce.

Projekt prípravy architektonického diela pozostáva z nasledovných stupňov a fáz:

1. Projektová príprava

Získanie potrebných podkladov je dôležité pre vypracovanie kvalitného návrhu diela.

 • Polohopis a výškopis pozemku so zakreslením existujúcich inžinierskych sietí. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie obrysov existujúcich susedných budov.
 • Územnoplánovacia informácia (UPI) - informácia o miestných regulatívoch územného rozvoja (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď.)
 • Fotodokumentácia pozemku
 • Inžiniersko-geologický prieskum - môže byť potrebný pri zakladaní stavieb na miestach s nejasnými geologickými podmienkami. V prípade, že investor nevie dodať spomínané podklady, vieme ich po dohode zabezpečiť my.

2. Architektonická štúdia

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Obsah architektonickej štúdie:

 • výkresy v mierke 1:200 (resp.1:100) so základnými kótami
 • vizualizácia

3. Projekt pre územné rozhodnutie

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Obsah dokumentácie pre územné rozhodnutie:

 • koordinačná situácia
 • výkresy v mierke 1:200 (resp.1:100) so základnými kótami
 • vizualizácia
 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,

4. Projekt pre stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Obsah dokumentácie pre stavebné povolenie:

 • textová časť
 • koordinačná situácia
 • projekt požiarnej ochrany
 • statické posúdenie stavby
 • architektonicko-stavebné riešenie
 • samostatné projektové dokumentácie ostatných dotknutých profesií

5. Projekt pre realizáciu stavby

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.

6. Projekt interiéru

Cieľom projektu interiéru je poskytnúť klientovi predstavu o budúcom priestore. Interiér má byť jednoduchý, útulný, ľahko udržiavateľný a pohodlný. Navrhujeme praktické, funkčné a nadčasové riešenia. Pri návrhu interiéru vieme zabezpečiť projekt, statický posudok, vybrať farby, materiály, nábytok, navrhnúť kuchyňu...

Projekt interiéru pozostáva z nasledovných fáz:

 • Prípravná fáza - (analýza vstupných údajov a požiadaviek, analýza podkladov, syntéza priestorových daností, návrh ponukovej ceny, návrh zmluvy )
 • Štúdia interiéru - (doplnenie podkladov, podrobné domeranie priestorov, vypracovanie konceptu riešenia interiéru,rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov, 3D fotorealistické vizualizácie pre získanie predstavy o priestore). Pokiaľ nemáte záujem o projekt interiéru, môže Vám štúdia interiéru s vizualizáciami pomôcť pri svojpomocnom zariaďovaní interiéru.
 • Projekt interiéru - (obstaranie podkladov od výrobcov typových prvkov a ich zapracovanie do projektu, označenie typových a atypických prvkov vrátane svietidiel, farebné riešenie, upresnenie rozmerov atypických prvkov nábytku a riešených plôch,konštrukčné a materiálové riešenie atypických prvkov a úprav plôch,zapracovanie požiadaviek podporných profesií)
 • Realizačná časť - (vypracovanie súhrnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov)
 • Autorský dozor pri realizácii - (v potrebnom rozsahu)

Pri tvorbe diela aplikujeme princíp 3E

 1. Esteticky hodnotná kompozícia tvarov, priestorov, a materiálov.
 2. Ekonomicky racionálne riešenia.
 3. Energeticky efektívne navrhnutá prevádzka a konštrukcie.

Ing. Marek Ondrejka, PhD., Prekážka 722/1, LIPTOVSKÝ HRÁDOK, 03301  +421 911 814 655  arpro@arpro.sk